091 688 2306

037 670 6789

039 242 6789

GPKD vận tải DL: Số 278, sở GTVT TT Huế cấp

GP liên vận Quốc tế: Số 110/2019, Bộ GTVT cấp

Search

Kha Trần cam kết thời gian và quãng đường phục vụ theo hợp đồng, trong trường hợp Quý khách sử dụng xe vượt quá hạn mức sẽ bị tính phụ thu theo mức dưới đây

(Đơn vị tính: VNĐ)

Loại xe  Xe 4 Chỗ  Xe 7 Chỗ  Xe 16 Chỗ  Xe 29 Chỗ  Xe 35 Chỗ  Xe 45 Chỗ Xe Dcar Liomousine
Trường hợp nếu phát sinh Km 6,000 7,000 8,000  10,000 13,000 15,000 15,000
Trường hợp nếu phát sinh giờ 60,000 60,000 60,000  80,000 80,000 100,000 150,000